Ara
Close this search box.
Eksen Sağlık Yatılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi İstanbul

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Eksen Bakım Medikal Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu), 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, tıbbi bakım ve gözetim hizmetlerini sunabilmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydedecek, arşivleyecek, gerekli durumlarda yetkili 3. Kişiler/Kurumlar ile paylaşacak ve KVK Kanununda sayılan şekillerde işleyeceğiz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Veri Sorumlusu

Eksen Bakım Medikal Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizlere barınma ve sağlık hizmeti sunabilmek için

 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad, TC Kimlik No, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici TC Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopisi)
 • İletişim bilgileriniz (adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi)
 • Banka hesap/ Iban numaranız, ödeme ve faturalamaya ilişkin finansal bilgileriniz
 • Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Dosyanızda bulunması amacıyla sunduğunuz dış kurum laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak üzere sağlık verileriniz,
 • Kurum genel alanlarında bulunan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 • Hizmetlerimizi değerlendirme amacıyla paylaştığınız öneri, yorum metinleri ve anket cevaplarınıza ait

kişisel bilgilerinizi kaydederek her halükarda KVK Kanununda öngörülen şekilde ve şartlara tabi olarak arşivlerimizde işleyeceğimizi bildiririz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında;

 • Tıbbi bakım ve gözetim hizmetlerinin verilmesi,
 • İlgili mevzuatlar uyarınca İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması,
 • Merkezimizin iç işleyişini planlama ve yönetme,
 • Verilen hizmetlerin finansmanının sağlanması, faturalandırma yapılması,
 • Kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme,
 • İlaç ve tıbbi cihaz temini,
 • Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi

yer almaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda, açıkça öngörülen haller ile Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği, Hasta Hakları Yönetmeliği gibi ilgili mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve tıbbi bakım, gözetim ve insani ihtiyaçların karşılanması hizmetlerinin verilmesi ile finansmanının planlanması ve yönetimidir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Tıbbi bakım, gözetim ve insani ihtiyaçların karşılanması hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla ve KVK Kanununda yer alan şartlara tabi olarak;

 • İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi, yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan e-nabız ve benzeri sistemler kapsamında talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişiler ile,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişiler ile,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile,
 • SGK tabiiyetindeki hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketiniz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz ile,
 • Tıbbi bakım ve gözetim için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
 • Sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşu ile,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile,

paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak santral, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Olarak Alınan Güvenlik Tedbirleri

Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren Kuruluşumuz;

a)Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b)Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c)Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Buna ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıdakilerle sınırlı olmayan ek güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.

Çalışanlarımız bilgi güvenliği, hasta mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında eğitilmektedir. Kişisel veri güvenliği konusunda kurumsal politika ve prosedürler yazılıdır. Kişisel veriler kullanma amacı ortadan kalktığında imha edilmektedir. Kişisel veri içeren sistemlerimiz rutin olarak denetlenmektedir. Hizmet alınan veri işleyenler ile sözleşmeler yapılmaktadır. Güncel yazılımlar kullanılmaktadır. Siber saldırılara karşı düzenlenmiş güvenlik ağımız bulunmaktadır. Kişisel veri içeren sistemlere erişim yetkisi sınırlıdır. Antivirüs ve anti spam programlar kullanılmaktadır. Sistemlerin kötüye kullanılması halinde delillerin toplanarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirilir ve Savcılığa suç duyurusu yapılır. Kişisel verilerin bulunduğu fiziksel ortamlarımızda yangın, sel vb. tabi afetlere karşı koruma tedbirleri alınmıştır ve bu ortamlar kilitli tutularak giriş / çıkışlar kontrol altındadır.

 1. Verileri İşlenen İlgili Kişiler Olarak Haklarınız

 

KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bu belirtilmiş haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilir.

KVK Kanunu kapsamındaki taleplerinizi, mezkûr Kanuna uyum çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu doldurarak kuruluşumuza iletebilirsiniz.